Masterclass

Masterclass

Actuele en diepgaande zorgkennis

De ontwikkelingen in de zorg volgen elkaar in hoog tempo op: bezuinigingen in combinatie met marktwerking, prestatiebekostiging combineren met budgetplafonds en de overheveling van zorg naar gemeenten. De politiek heeft grote veranderingen gebracht voor zorgaanbieders, zorgverzekeraars en gemeenten. Terwijl Nederland steeds verder vergrijst (meer zorg) en ontgroend (minder zorgverleners) worden partijen geacht de zorg betaalbaar te houden en hun (ICT-)processen steeds opnieuw aan te passen. U staat midden in deze veranderingen. U heeft behoefte aan inzicht en overzicht. Om te reageren op datgene wat om u heen gebeurt, maar eigenlijk om er op te anticiperen. Klantgerichter gaan werken, nieuwe technologieën in gebruik nemen, aan huidige en nieuwe wetgeving voldoen en vooral om gestructureerd te kunnen innoveren. De masterclass biedt u hiervoor alle houvast.

Het programma van de Masterclass is opgebouwd uit vijf onderdelen.

Het zorgstelsel

De schets van het zorgstelsel vormt de basis van ons programma. Hoe is het stelsel opgebouwd en hoe verhouden de zorgverzekeringswet, de Wet Langdurig Zorg, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Jeugdwet zich tot elkaar. Hoe werkt het systeem van PGB trekkingsrechten? Hoe wordt deze zorg betaald? Hoeveel gaat er eigenlijk in om, hoeveel zorg wordt eigenlijk genoten. Waarom acceptatieplicht en risicoverevening? Allemaal relevante vragen om de zorgmarkt te begrijpen. Hierbij wordt uiteengezet welke wetgeving de zorg steeds meer als markt moet laten functioneren. Kortom, u krijgt inzicht hoe het spel gespeeld wordt.

Als de belangrijkste spelregels bekend zijn, wordt het tijd om de spelers nader te leren kennen en hoe deze zich tot elkaar verhouden. De zorgaanbieder, patiënt / verzekerde en zorgverzekeraar geven op hun eigen wijze invulling aan het speelveld.

De zorgaanbieders

Uit de schets van het stelsel is naar voren gekomen dat de zorgmarkt een enorme markt behelst. Een markt met sectoren en specialisaties. Op een aantal sectoren wordt nader ingegaan. Van de curatieve 1ste lijn, naar de 2de lijn, van intramurale en extramurale (langdurige) zorg, naar geestelijke gezondheidszorg en ketenzorg. Alle sectoren worden geraakt door nieuwe ontwikkelingen. Divers van aard, maar ingrijpend. Wetswijzigingen en beleidsregels moeten leiden tot marktwerking en prestatiebekostiging, zoals DOT. Noodzaak tot coördinatie in de keten bij chronische ziekten om kosten vroegtijdig in de keten te beheersen. Inspelen op mondigere patiënten, transparantie en klantgerichtheid organiseren. Zorglogistiek en zorgpaden. Domotica, inzet van nieuwe technologische mogelijkheden. Grote ontwikkelingen die vragen om een reactie en positiebepaling.

De patiënt / verzekerde

De patiënt wordt ondertussen mondiger. Heeft dankzij internet significant meer informatie beschikbaar over de (mogelijke) aandoening en vraagt de zorgaanbieder direct te handelen. De patiënt vindt dat hij / zij recht heeft op de beste behandelmethode. Eigenlijk tegen elke prijs, maar wat heeft de calculerende klant hier eigenlijk zelf voor over? Om de zorg betaalbaar te houden worden aspecten als mantelzorg en zelfmanagement, de eigen regie, steeds belangrijker. Een schets van een passief, volgende patiënt/cliënt naar uitgebreid, geïnformeerde en kritische klant.

De zorgverzekeraars

Met de intrede van de zorgverzekeringswet hebben zorgverzekeraars een duidelijke rol als zorginkoper gekregen. Echter, de zorginkopers hebben rekening te houden met de strakke kaders van de gereguleerde markt. Hoe proberen zorgverzekeraars zich te onderscheiden richting de zorgaanbieders? Welke producten bieden de zorgverzekeraars aan richting hun verzekerden. Welke strategieën hanteren zorgverzekeraars. Welke samenwerkings-verbanden zijn er. Hoe ziet de waardeketen van een zorgverzekeraar eruit? Dit onderdeel biedt inzicht in de uitdagingen van de zorgverzekeraar en de wijze waarop hier invulling aan wordt gegeven.

Overige partijen in de zorg

Afsluitend wordt een beeld geschetst van de overige partijen in de markt, zoals brancheorganisaties en zelfstandige bestuursorganen. Belangrijke partijen in het functioneren van de zorgmarkt, maar wat is hun rol? Beleidsbepalend, toezichthoudend, uitvoerend of belangenbehartiger?

"Arteria investeert in kennisontwikkeling"

Ton Leppers - Chief Strategic Officer:

“Tijdens de masterclass kwam precies díé inhoud aan de orde die onze consultants nodig hebben om onze klanten goed te adviseren."

Lees meer >>
 

Direct inschrijven

Arteria Consulting verzorgt ieder kwartaal een masterclass Zorg op haar eigen locatie. Kosten: EUR 750,- ex BTW.

Wilt u meer informatie? Stuur dan een e-mail naar info@arteriaconsulting.nl

 

Maatwerk

U kunt de masterclass binnen uw eigen organisatie (in company) volgen, of bij Arteria. U kunt in beide gevallen kiezen voor een basic-versie (één cursusdag) of voor maatwerk (eventueel meerdaags). In het laatste geval spitsen we de masterclass Zorg helemaal toe op uw informatievraag.

 

Deelnemers

De Masterclass Zorg is bedoeld voor iedereen die een brede kijk nodig heeft op de zorgmarkt. Bent u als staf- of beleidsmedewerker of leidinggevende werkzaam bij een zorgverzekeraar, ziekenhuis, zorginstelling, brancheorganisatie, toeleverancier van de zorgmarkt of een gemeente dan is de Masterclass een prachtige kans om uw kennis op een hoger en actueel niveau te brengen.