Wijkverpleging

Wijkverpleging

Wijkverpleging nieuwe stijl! Geeft u thuis?

Sinds 1 januari 2015 is de wijkverpleging in de Zvw een feit. De eerste stap richting integratie van extramurale verzorging en verpleging in de eerste lijn is gezet. Met de overheveling van de resterende extramurale verzorging naar de Wmo wordt geborgd dat zorg ook dichter bij de burger wordt verleend. Er zullen nog flinke stappen moeten worden gezet voor een nieuw bekostigingsmodel wijkverpleging, met als uiteindelijk doel om aan te sluiten op de huisartsenbekostiging.

In navolging van vorig jaar, heeft Arteria ook voor 2017 het inkoopbeleid van zorgverzekeraars vergeleken. De hoofdlijn van het beleid blijft ten opzichte van 2016 gelijk, namelijk het inkopen van kwalitatief goede en doelmatige zorg. Alleen, wat is goede en doelmatige zorg? In de wijkverpleging zijn onvoldoende uniforme en eenduidige criteria en eisen voor kwaliteit van zorg beschikbaar. Partijen zijn zoekende in het duiden van kwaliteit en doelmatigheid, en dat is te zien in het inkoopbeleid. U kunt de gehele vergelijking lezen onder nieuwsberichten.

Wilt u een adviseur van Arteria Consulting spreken over wijkverpleging? Neem contact op met Rene Meijer op 06-22812811.

Inkoop en administratieve processen

Ontwikkelen van het zorginkoopbeleid voor de nieuwe aanspraak wijkverpleging in nauwe samenwerking met alle zorgverzekeraars.

Ontwerpen van de administratieve processen waaronder het inkoop- en declaratieproces met de bijbehorende referentiesystemen. Het inrichten van PGB financieringsstroom zorgverzekeringswet.

 

Organisatieontwikkeling richting zelfsturende wijkteams

Vertalen van de nieuwe strategie en het regeerakkoord naar een nieuwe organisatiestructuur en besturingsfilosofie, inclusief financiële doorrekening en marketing en verkoop van de zorg.

 

Dorps- en wijkgericht werken; resultaatsturing en monitoring

Met de gemeente, GGD, Goed Wonen, LEV groep en de Zorgboog zijn 10 win-win indicatoren ontwikkeld om de resultaten van dorps- en wijkgericht werken te meten.

 

Programmamanager implementatie Hervorming Langdurige Zorg

Vormgeven van de inkoop en uitvoering van wijkverpleging, PGB-Zvw, Zintuigelijk Gehandicaptenzorg en Langdurige GGZ in alle bedrijfsprocessen (inkoop, machtiging, declaratieverwerking en verzekerdencontact) met de hoge kwaliteitsstandaarden van ONVZ.

 

Implementatiemanager Hervorming Langdurige Zorg (Min van VWS)

De hervorming vraagt grote aanpassingen bij zorgaanbieders, gemeenten, zorgverzekeraars, uitvoeringsorganisaties en anderen. De veranderingen raken de bedrijfsvoering en ict in de kern. Het Ministerie heeft een implementatiemanager HLZ van Arteria Consulting aangesteld die samen met de implementatiemanagers van ZN, de VNG en iZA (als gezamenlijke vertegenwoordiging van de zorgbranches) de veranderingen in de bedrijfsvoering en ict begeleidt.